Japanese Language Community's Blurty
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, June 7th, 2003

  Time Event
  5:04p
  beginners... 自己紹介(jikoshoukai - introduction)
  Konnichi wa~! watashi wa ro-sa desu. o-sutoraria ni sundae imasu.

  ogenki desu ka? watashi wa totemo ureshii desu. nihon ga daisuki desu!

  Current Mood: happy

  << Previous Day 2003/06/07
  [Calendar]
  Next Day >>

About Blurty.com