Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

Merns (wishful_merns11) wrote,
@ 2004-04-30 08:32:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry

  Current mood: rushed

  Office,Office,Office
  Im on OJt this summer.....Well feeling ko nga hindi lang me OJT kundi isa na po me sa employees dito........Daming pressure buti na lang andito sila Kuya Josh and Kuya Brian to back me up......Sa totoo lang I feel down kasi ala naman meng naiintindihan sa mga pinaggagawa ko......

  Pro I'm fine na kasi may online journal na me...Hehehehe...(babaw naman ng kaligayahan nito)

  Miss ko na din mga friends ko tagal pa kasi kami magkikita-kita eh....Ala man lang makaisip na tawagan ako at kamustahin kung buhay pako.....buhay nga naman.....

  O cia may gagawin pa me.yung isang tao dito (Kuya Josh) nirara-rush na naman me.....

  Merns11(Read comments)

Post a comment in response:

From:
 
Username:  Password: 
Subject:
No HTML allowed in subject
 

No Image
 

 Don't auto-format:
Message:
Enter the security code below.Allowed HTML: <a> <abbr> <acronym> <address> <area> <b> <bdo> <big> <blockquote> <br> <caption> <center> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <dd> <del> <dfn> <div> <dl> <dt> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <ins> <kbd> <li> <li> <map> <marquee> <ol> <p> <pre> <q> <s> <samp> <small> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <tt> <u> <ul> <var> <xmp>
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.